پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : روش تحقیق روانشناسی - بررسی سلامت روانی خانواده خلبانان نظامی با افراد عادی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی روش تحقیق روانشناسی پروپوزال روانشناسی سلامت روانی

  نام محصول : روش تحقیق روانشناسی - بررسی سلامت روانی خانواده خلبانان نظامی با افراد عادی

  • مقدمه
  • فصل اول
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • ضرورت، اهمیت و اهداف پژوهش
  • ضرورت و اهمیت پژوهش
  • اهداف پژوهش
  • سؤالهای پژوهش
  • متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
  • تعریف نظری
  • تنیدگی شغلی (خلبانی)
  • سلامت روانی
  • تعاریف عملیاتی
  • سلامت روانی
  • خلاصه فصل
  • فصل دوم
  • مقدمه
  • بخش اول : مبانی نظری
  • نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
  • الگوی زیستی - پزشكی
  • ارزیابی الگوی زیستی- پزشكی
  • الگوی زیستی- روانی- اجتماعی
  • عوامل اجتماعی و محیطی
  • الگوی جدیدی از سلامت
  • ارزیابی الگوی جدید سلامت
  • روانشناسی و سلامت
  • الگوهای تغییر رفتار
  • الگوی اعتقاد به سلامت
  • ارزیابی الگوی اعتقاد به سلامت
  • الگوی مراحل تغییر
  • ارزیابی الگوی مراحل تغییر
  • مقایسة الگوها
  • ابعاد سلامت
  • سلامت جسمی
  • سلامت روانی
  • سلامت معنوی
  • سلامت اجتماعی
  • سلامت هوشی
  • سلامت محیطی
  • سلامت روانی
  • سلامت روانی چیست
  • مفهوم سلامت روانی و نظریه های مربوط به آن
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه های روانكاوی
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه های روانی- اجتماعی و زیستی- روانی
  • مفهوم سلامت روان در نظریات انسان گرایی
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه های هستی گرایی
  • مفهوم سلامت روانی در نظریات گشتالت
  • مفهوم سلامت روانی در نظریات ارگانیسمی
  • مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه رفتار گرایی اسكینر
  • مفهوم سلامت روان از دیدگاه اسلام
  • تنیدگی
  • تعاریف تنیدگی
  • تاریخچه تنیدگی
  • انواع تنیدگی
  • محركهای تنیدگی زا
  • تأثیرات زیست بوم شناختی
  • تأثیرات درون فردی روانی
  • تأثیرات اجتماعی
  • چه كسی در برابر تنیدگی آسیب پذیری بیشتری دارد
  • تربیت اولیه
  • ویژگیهای شخصیتی
  • عواملی ژنتیكی
  • بیماریهای نظام ایمنی
  • مدت و كیفیت تنیدگی‌زاها
  • افراد دارای ریسك بالا
  • هزینة تنیدگی
  • منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای
  • نشانه های روانی
  • نشانه های جسمانی
  • نشانه های رفتاری
  • عوامل تنیدگی شغلی
  • ویژگی های نقش
  • ویژگی های شغل
  • روابط میان فردی
  • ساختار و جوسازمانی
  • راه و روشهای مدیریت منابع انسانی
  • فن آوری و خصوصیات مادی
  • تنیدگی كارگران سكوهای مفت
  • تنیدگی كارمندان مراكز هسته ای
  • تنیدگی دندانپزشكان
  • تنیدگی پرستاران
  • تنیدگی مدیران
  • تنیدگی خلبانان
  • عوامل تنیدگی زای جسمانی
  • عوامل تنیدگی زای فیزیولوژیكی
  • عوامل تنیدگی زای روانی
  • مكانیزمهای تأثیر تنیدگی
  • واكنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی
  • نشانگان سازگاری عمومی سلیه
  • واكنش هشدار
  • واكنش مقاومت
  • مرحلة خستگی
  • ارزیابی نشانگان سازگاری عمومی سلیه
  • ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی
  • آثار روانشناختی تنیدگی
  • تنیدگی و بیماریها
  • بیماری قلبی
  • سكته
  • آمادگی برای عفونت
  • اختلالات نظام ایمنی
  • سرطان
  • مشكلات معده- روه‌ای
  • مشكلات تغذیه
  • مشكلات خوردن
  • بیماری قند
  • درد
  • اختلالات خواب
  • بدعملكردی جنسی و تولیدمثل
  • حافظه، تمركز و یادگیری
  • حساسیت
  • اختلالات پوستی
  • دندان و لثه
  • تنیدگی و رویدادهای زندگی
  • پیشگیری و درمان
  • بازسازی شناختی
  • آموزش مصون‌سازی در مقابل تنیدگی
  • الگوی اصلاح رفتار
  • آگاهی
  • میل به تغییر
  • بازسازی شناختی
  • رفتار جایگزین
  • ارزیابی
  • نوشتن خاطرات و وقایع روزانه
  • هنردرمانی
  • بذله درمانی
  • حمایت اجتماعی
  • مشغولیت هیجانی
  • كمك عملی
  • اطلاعات
  • ارزشیابی
  • اجتماعی
  • سبك زندگی سالم
  • مهارتهای ارتباطی
  • فنون رفتاری شناختی
  • سرگرمی و تفریح
  • دعا و نیایش
  • روشهای آرمیدگی
  • تنفس دیافراگمی
  • مراقبه
  • تصویرسازی ذهنی
  • موسیقی درمانی
  • ماساژدرمانی
  • آموزش خودزا
  • تمرینات ورزشی
  • كاهش تنیدگی در محیط كار
  • بخش دوم: یافته‌های پژوهشی
  • پژوهشهای داخلی
  • پژوهشهای خارجی
  • خلاصه
  • فصل سوم روش تحقیق
  • مقدمه
  • نوع پژوهش
  • جامعة آماری
  • گروه نمونه
  • روش نمونه‌گیری
  • ابزار اندازه‌گیری
  • آزمون ( پرسشنامة)Scl-90-R
  • نمره‌گذاری و تفسیر آزمون براساس سه شاخص به دست می‌آید
  • توصیف ابعاد آزمون
  • شكایات جسمانی
  • بعد وسواس و اجبار
  • بعد حساسیت در روابط متقابل
  • بعد افسردگی
  • بعد اضطراب
  • بعد پرخاشگری
  • بعد ترسی مرضی
  • افكار پارانوئیدی
  • بعد روان‌پریشی
  • سؤالهای اضافی
  • شاخصهای روانی PSDI- PST-GSI
  • GSI : Global Severity Index
  • PSDI :Positive Symptom Distress Index
  • PST
  • نمره‌گذاری آزمون
  • برای محاسبه PSDI
  • برای محاسبه GSI
  • برای محاسبه PST
  • برنامه مشخصات فردی – خانوادگی
  • روشهای آماری
  • خلاصه
  • فصل چهارم
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • مقدمه
  • تجزیه و تحلیل توصیفی
  • نتایج و یافته‌های توصیفی
  • تجزیه و تحلیل های استنباطی و بررسی نتایج در چهارچوب سوالها
  • یافته های اصلی پژوهش
  • نتایج بدست آمده از جدول شمارة (8-4) در نه مقیاس آزمون SCL-90-R
  • شكایت جسمی
  • وسواس و اجبار
  • حساسیت در روابط متقابل
  • افسردگی
  • اضطراب
  • پرخاشگری
  • ترس مرضی
  • افكار پارانوییدی
  • روان پریشی
  • جمع علایم مثبت مرضی
  • نتیجة كلی
  • بررسی سوال پنجم
  • نتایج بدست‌آمده از جدول شمارة (9-4) در نه مقیاس آزمون SCL-90-R
  • شكایت جسمانی
  • وسواس و اجبار
  • حساسیت در روابط متقابل
  • افسردگی
  • اضطراب
  • پرخاشگری
  • ترس مرضی
  • افكار پارانوییدی
  • روان پریشی
  • جمع علایم مثبت مرضی
  • نتیجة كلی
  • بررسی سوال پنجم
  • نتایج بدست‌آمده از جدول شمارة (9-4) در نه مقیاس آزمون SCL-90-R
  • شكایت جسمانی
  • وسواس و اجبار
  • حساسیت در روابط متقابل
  • افسردگی
  • اضطراب
  • پرخاشگری
  • ترس مرضی
  • افكار پارانوییدی
  • روان پریشی
  • جمع علایم مثبت مرضی
  • نتیجة كل
  • بررسی سوال ششم
  • نتایج بدست آمده از جدول شمارة (10-4) در نه مقیاس آزمون SCL-90-R
  • یافته های جانبی
  • بررسی سوال اول جانبی با تجزیه و تحلیل های استنباطی
  • نتایج بدست‌آمده از جدول شمارة (13-4) در نه مقیاس آزمون SCl-90-R
  • خلاصة فصل
  • فصل پنجم
  • تفسیر نتایج
  • مقدمه
  • تفسیر و خلاصه ای از پژوهش
  • بحث و بررسی دربارة یافته ها
  • بررسی سؤالهای اصلی پژوهش
  • بررسی سؤال اول
  • بررسی سؤال دوم
  • بررسی سؤال سوم
  • بررسی سؤال چهارم
  • بررسی سؤال پنجم
  • بررسی سؤال ششم
  • بررسی سؤالهای جانبی
  • بررسی سؤال اول
  • بررسی سؤال دوم
  • بررسی سؤال سوم
  • محدودیت های پژوهشی
  • پیشنهادات
  • فهرست منابع
  • منابع فارسی
  • منابع خارجی

  مشخصات فنی محصول : روش تحقیق روانشناسی - بررسی سلامت روانی خانواده خلبانان نظامی با افراد عادی
  بررسی تخصصی محصول : روش تحقیق روانشناسی - بررسی سلامت روانی خانواده خلبانان نظامی با افراد عادی
  نظرات کاربران در مورد محصول : روش تحقیق روانشناسی - بررسی سلامت روانی خانواده خلبانان نظامی با افراد عادی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه