پرتال جامع رشته روانشناسی

نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: روانشناسی هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته روانشناسی پایان نامه روانشناسی پایان نامه های روانشناسی شوخ طبعی سلامت روانی

  نام محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان

  • چكیده
  • فصل اول: موضوع تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسئله تحقیق
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
  • فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
  • مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح
  • نظریه اهانت
  • نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی
  • نظریه ناهماهنگی و تباین
  • واكنشهای مزاح
  • مزاح و سیستم ایمنی بدن
  • مزاح و عملكرد تحصیلی
  • نقش درمانی مزاح
  • تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس
  • مدل تعاملی استرس
  • مبانی نظری سلامت روانی
  • نظریه موری
  • نظریه آدلر
  • نظریه فروم
  • نظریه مزلو
  • نظریه اسكینر
  • نظریه یونگ
  • افراد سالم از نظر روانی
  • نظریه اسلام
  • اهمیت سلامت روان
  • عوامل زیستی
  • عوامل عاطفی و روانی
  • عوامل اجتماعی
  • رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی
  • پیامدهای استرس
  • اختلال هیجانی
  • اختلال شناختی
  • اختلال فیزیولوژیكی
  • كنار آمدن
  • روشهای كنار آمدن مستقیم
  • كنار آمدن مواجهه ای
  • مسئله گشایی برنامه ریزی شده
  • حمایت اجتماعی
  • روشهای كنار آمدن دفاعی
  • مكانیزمهای دفاعی
  • كاهش دهندگان شیمیایی استرس
  • پسخوراند زیستی
  • ورزش
  • یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
  • ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی
  • فصل سوم: روش تحقیق
  • جامعه آماری و روش نمونه گیری
  • ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)
  • نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R
  • پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R
  • مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت
  • نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی
  • طرح تحقیق و منطق انتخاب آن
  • روش اجرا تحقیق
  • روش تحلیل داده ها
  • فصل چهارم: یافته های تحقیق
  • یافته های توصیفی
  • یافته های مربوط به فرضیه تحقیق
  • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
  • تبیین یافته های تحقیق
  • محدودیتهای تحقیق
  • پیشنهادات
  • فهرست منابع
  • ضمائم

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجويان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه